Individuele begeleiding en/of coaching voor wie?

De cliënt die past binnen het profiel van Maitri kan een persoon zijn die als het ware  over alle, of bijna alle, ingrediënten beschikt om een gelukkig leven te lijden en toch te kennen geeft niet gelukkig te zijn. Het kan gaan om een persoon die zich niet langer goed voelt binnen de relatie met zichzelf, zijn partnerrelatie of die zijn huidige werkomstandigheden in vraag stelt.

Het kan hierbij gaan om personen die lijken te lijden onder de druk van de maatschappij en de combinatie van de verschillende levensdomeinen (relatie, ouderschap, werk, hobby’s, vrienden). De jachtigheid haalt meer dan eens de bovenhand en heeft als gevolg dat elkeen het gevoel heeft dat het leven zo snel voorbij gaat, daar waar de tijd dezelfde is gebleven. Tempo maken en daardoor zoveel mogelijk doen en meepikken is heden ten dage het moto. Het is misschien cliché, maar vergeten we niet te leven, bewust stil te staan bij datgene wat is? Genieten we nog even intens of betrappen we onszelf op een zekere oppervlakkigheid? Tijd nemen om…, kan dit nog? Meer en meer mensen klagen vandaag de dag over futloosheid, ontevredenheid, niet ten volle gelukkig zijn en dit in schril contrast met de gegevenheid dat nagenoeg alles voorhanden is om wel degelijk tevreden te zijn.  Dit heeft meestal te maken met meerdere zaken. Vanuit een drang naar perfectie wensen mensen alle verschillende posities die ze innemen zo goed mogelijk  te volbrengen. Op termijn kan dit echter leiden tot een gevoel van  tekortkoming op meerdere gebieden

Meermaals zijn het personen die baat hebben bij het stilstaan met als bedoeling te overschouwen. Zij moeten eventjes halt houden doorheen hun jachtige leven, om zo te reflecteren over hun huidige levensinhoud en de daarbij horende opvattingen. Reflecteren geeft namelijk greep op het leven en dient normaliter aanwezig te zijn binnen bijvoorbeeld de partnerrelatie of de relatie met vrienden. Reflecteren blijkt echter niet evident te zijn. Misschien is het zelfs nooit een gewoonte geweest, maar gaf de afwezigheid van reflecteren vroeger minder ongemakken.

Er heerst vandaag de dag alom een gevoel van persoonlijke nutteloosheid. Zoveel mensen lijken de zin in hun leven te missen, waardoor dat  gemis bijna normaal is geworden. Slechts enkelen zijn hier echter “tevreden” mee. De meerderheid ervaart het gebrek aan zingeving als leegte. Een  gevoel dat niet zomaar in te vullen valt.
Hierdoor lijkt het wel alsof de mensen voortdurend op zoek zijn naar de betekenis van hun leven, terwijl de samenleving zo schijnt, steeds minder echte waarden in zich draagt. Een eenvoudig antwoord op de vraag naar de zin van het leven bestaat echter niet. Elkeen dient voor zichzelf deze vraag te beantwoorden. Het maakt op zich niet uit welke het antwoord is op de vraag naar de zingeving, als het antwoord maar constructief is en een betrokkenheid op het leven ontwikkelt voor de persoon in kwestie.

Tevens is er nog het aspect vrijheid. Cliënten brengen meer en meer de uitspraak niet langer vrij te zijn, zonder dat ze dit “onvrijheidgevoel” concreet kunnen invullen. Het gevoel, het idee van niet vrij te zijn is bijna onlosmakelijk verbonden met alweer een onbehaaglijk gevoel. Nochtans zijn de cliënten vaak zelf verantwoordelijk voor de innerlijke vrijheid die ze zichzelf ontnemen. Dit door een aaneenschakeling van keuzes en handelingen die ze maken. Het maken van keuzes lijkt vandaag de dag echter vaak een zware opgave waar veel tijd en energie naartoe gaat. Een overaanbod is merkbaar in alles wat deel  uitmaakt van de samenleving. En zoals een oud gezegde stelt; “Teveel is nooit goed”. En dat is ook hier een waarheid!

Voor zij die wensen te reflecteren over dit alles en meer, kan een individueel gesprek volgens de filosofie van Maitri een aanrader zijn! Vaak worden wij namelijk wijzer over onszelf in dialoog met de ander, daar elkeen zijn “wijsheid” in zich draagt. Stilstaan bij jezelf, je levenswandel en de zaken die je omringen kan een aanzet zijn tot een kwaliteitsvoller leven.

Voorwaarden tot het volgen van een begeleiding en/of coaching.

De cliënt dient in eerste instantie gemotiveerd te zijn. Dit uit zich in het (h)erkennen van de hulpvraag. De stap tot begeleiding dient te gebeuren vanuit een zekere spontaniteit.  De cliënt zal ook over de nodige motivatie dienen te beschikken om tijd en energie vrij te maken voor de gesprekken.

Daarnaast dient de cliënt ook gemotiveerd te zijn om inzicht te creëren in  wat betreft de eigen verantwoordelijkheid die hij draagt voor zijn leven en het verloop ervan. Zolang de cliënt ervan overtuigd blijft dat de ongemakken komen door iets buiten zichzelf, kan men als vertrouwenspersoon weinig doen.

Het leren zien en aanvaarden van de eigen inbreng in het leven is een belangrijk werkpunt. Het geeft het vermogen aan de cliënt om daadwerkelijk iets te doen binnen de huidige levenssituatie. Het nemen van beslissingen hoort hierbij, de cliënt mag hiervoor dan ook niet al teveel rekenen op de vertrouwenspersoon.

Eigen genomen beslissingen zijn nog steeds de beste en geven op termijn de minste twijfels. Daarnaast zal hierdoor het zelfvertrouwen van de cliënt ook versterken omdat de cliënt niet afhankelijk is van derden om te komen tot verandering en tevens zijn leven een constructieve wending te geven.

Een essentiële voorwaarde om te komen tot een realistisch zelfinzicht, is de bereidheid tot zelfonthulling. Een begeleiding heeft volgens mij weinig kans op slagen wanneer de cliënt zichzelf niet blootgeeft. Het is dan ook van groot belang om zelf alle voorwaarden te scheppen, die deze openheid tot stand kan brengen en daarnaast een veilige omgeving aan de cliënt schenkt.

Verloop van het traject.

De begeleiding start steeds met een kennismakingsgesprek en is voor de beide partijen van belang. Doorheen het kennismakingsgesprek informeer ik  naar de motivatie van de cliënt. daaruit zal ook blijken of er van start gegaan wordt met een individuele begeleiding, een coaching of de combinatie van beiden.

Daarnaast is het van belang om vanaf het eerste moment duidelijkheid te creëren in de verwachtingen van de cliënt ten aanzien van de begeleiding. Tijdens het kennismakingsgesprek tracht ik  ook enige duidelijkheid te verschaffen over de inhoud en het verloop van de begeleiding. Zo kan de persoon in kwestie oordelen of deze manier van werken al dan niet iets voor hem is.

Het heeft weinig zin om als therapeut een wazige sluier op te hangen en het gebeuren te laten plaats hebben binnen een mysterieus kader. Beter is de cliënt in de mate van het mogelijke gerust te stellen. Dit kan alleen door zoveel mogelijk onduidelijkheden weg te nemen en eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens het kennismakingsgesprek geef ik ook een opsomming  van de zogenaamde  “regels” die er zijn en de “verwachtingen” die ik heb ten aanzien van de cliënt.  Ook het aspect  van de vertrouwelijkheid breng ik aan bod.

Het kan ook van nut zijn om na te gaan  of de cliënt reeds in begeleiding is geweest en tevens te informeren naar het verloop van deze begeleiding. Het kennismakingsgesprek dient echter geen te uitgebreide lijst te zijn, daar het verzamelen van gegevens deel uitmaakt van de begeleiding. Uiteindelijk zal op het einde van het kennismakingsgesprek nagegaan worden of beide partijen het opportuun vinden om samen te werken in de toekomst.

De individuele gesprekken duren een 45 tal minuten en zullen wekelijks, tweewekelijks of op maat van de begeleiding plaats vinden. Indien tijdens de gesprekken blijkt dat er sprake is van een dieper gelegen problematiek, dan zal al dan niet in samenspraak met de huisarts gekeken worden naar een geschikte doorverwijzing.

De gesprekken zijn op basis van een therapeutische relatie die uit een aantal kenmerken en voorwaarden bestaat die reeds voorheen aangehaald  zijn. Daarnaast hebben de gesprekken plaats binnen een praktijkruimte die is ingericht met de bedoeling een rustgevend kader te scheppen. Door aandacht te hebben voor de vertrouwelijkheid van de omgeving, binnen deze context de praktijkruimte, kan de  cliënt een gevoel van vertrouwen en veiligheid ervaren. Op die manier wordt de praktijkruimte een plaats waarbinnen  de cliënt mag en kan zijn wie hij in wezen is. Het biedt de cliënt de mogelijkheid alsnog begrepen en geaccepteerd te worden, ook al uit deze zijn emoties en diepste geheimen.

Binnen het concept van Maitri hecht ik veel waarde aan de vertrouwelijkheid en het zich goed voelen van de cliënt binnen het geheel. Doch, daarnaast hecht ik evenveel waarde aan de noodzakelijke grenzen en de afstand die er dient te zijn tussen mezelf en de cliënt. Naar mijn idee sluit het ene het andere echter niet uit.

Binnen de gesprekken zelf kunnen alle facetten van het menszijn aan bod komen. De verschillende levensdomeinen worden overlopen en eventuele knelpunten worden zo aan het licht gebracht. Gevoelens van onvrede worden onder de loep genomen, hiaten worden ingevuld, de cliënt reflecteert over zijn “levenspositie”. Kortom de persoon staat tijdens de gesprekken stil bij de totaliteit van zijn persoon en zal met behulp van de geschikte interventie hopelijk komen tot verrijking.

Daarnaast brengt de therapeutische relatie de cliënt ook sociale vaardigheden bij binnen intermenselijke relaties. De cliënt leert als het ware tijdens de gesprekken een intieme relatie opbouwen en die tevens te onderhouden. Hierbij ervaart de cliënt dat intimiteit en zichzelf blootgeven mogelijk is, zelfs wenselijk is wil hij in wezen vrij zijn.

Dit alles dient de cliënt mee te nemen buiten de muren van de therapieruimte, om op die manier dezelfde intimiteit te ervaren met de mensen rondom hem. Als therapeut is het dan ook van belang om na te gaan of de cliënt dit ook daadwerkelijk doet.

Met de filosofie van Maitri in het achterhoofd zal ieder gesprek uniek en enig zijn. Alles is veranderlijk en die gegevenheid is de enige constante. Wat enigszins ook constant blijft ben ikzelf als therapeut die met verworven ervaring en kennis de cliënt met een hulpvraag tegemoet treed.

Ter afsluiting.

Vandaag de dag heerst er vaak een gevoel van onbehagen. Misschien is dit gevoel wel te omschrijven als de gewaarwordingen zoals zich energieloos voelen, zich lusteloos voelen, een overvloed aan stress ervaren, een gemis aan zingeving kennen en zo meer.

Deze gewaarwordingen staan niet los van de maatschappij en samenleving vandaag de dag. Een maatschappij die hedendaagse tendensen kent die eigen zijn aan de tijdsgeest. Deze tendensen kennen gevolgen die positief zijn, doch ook gevolgen die negatief zijn voor de samenleving in zijn totaliteit, voor de groepen die er deel vanuit maken en voor het individu in het bijzonder.

Mensen lijden onder de welvaart die er vandaag de dag heerst. Nog nooit was er zoveel luxe en was het aanbod zo groot. Doch, meer dan ooit lijkt de samenleving gebukt te gaan onder zijn eigen vooruitgang.

Binnen de individuele gesprekken tracht ik de cliënt tegemoet te treden bij de ongemakken die ze vandaag ervaren. Gesprekken die bestaan uit het in dialoog gaan met elkaar met de nodige neutraliteit, know-how en dit binnen een therapeutische setting.

Tijdens de gesprekken kan ik als vertrouwenspersoon de cliënten laten stilstaan bij wat er vandaag de dag kan zijn, door het maken van eigen keuzes of door het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid. Hierbij is het van belang om de tijd nemen om te reflecteren. Reflecteren is namelijk vaak een sleutel tot een beter leven! Socrates gaf het ooit aan; “Een leven zonder reflectie, is het leven niet waard”, en gelijk heeft hij!

Kortom, met het concept van Maitri aan de basis, laat ik de cliënten graag stilstaan, om zo samen op zoek te gaan naar de potentie en de groeimogelijkheden die elkeen van hen in zich draagt!